KONTAKTY

Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk

naša cena 11,00 €
skladom
naša cena 1 704,60 €
skladom
naša cena 199,00 €
skladom

naša cena 209,00 €
skladom
naša cena 294,00 €
skladom
naša cena 179,00 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY!

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode na doméne http://www.kotollacno.sk/ a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah zmluvy o dodávke tovaru.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /dodávateľa/ a kupujúceho /zákazníka, spotrebiteľa/ a sú pre obidve strany záväzné.

 

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:

Martin Lančarič-ML-ECO

IČO:44667795

DIČ:1080369642

IČ DPH: SK1080369642

Registrovaný:  Obvodný úrad Piešťany,č. ŽR. 230-15423

Číslo účtu: SK26 8360 5207 0042 0241 8876

 

Objednávka

Predmetom zmluvy sú iba položky, ktoré sú konkrétne uvedené v objednávke.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne a správne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito nákupnými podmienkami a so spracovaním obchodných údajov.

Každá registrovaná objednávka je považovaná za záväznú. Objednávka je spätne potvrdená e-mailovou správou zaslanou na adresu uvedenú kupujúcim.

 

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky kupujúcim je možné najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky a to na e-mailovú adresu : info@kotollacno.sk

Objednávky obsahujúce neúplné, alebo viditeľne nesprávne údaje, budú zrušené.

 

Cena tovaru

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v elektronickom obchode.Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné.Popri objednanom tovare kupujúci obdrží poštou aj daňový doklad - faktúru.

 

Platobné podmienky a dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu doručený na zadanú adresu.

Kupujúci môže vykonať úhradu za objednaný tovar:

  • Prevodom z účtu
  • Dobierkou
  • Hotovosťou
  • Quatro alebo Homecredit
  • Faktúrou po vzájomnej dohode

Ak si kupujúci zvolí spôsob platby "Prevod z účtu" je potrebné uskutočniť úhradu za objednaný tovar. Kúpna cena je považovaná za uhradenú až pripísaním sumy na účet predávajúceho. Variabilný symbol je číslo faktúry. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplnej úhrady nákupnej ceny za objednaný tovar:

 

VÝHRADA VLASTNÍCTVA § 445

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny ("tzv. výhrada vlastníckeho práva") s výnimkou prípadu, kedy sa predávajúci a kupujúci dohodnú písomne inak.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s tovarom, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny ďalej disponovať, najmä tovar nesmie ďalej scudzovať (predať, darovať) a zaťažovať  záložným právom.

Kupujúci je povinný tovar označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa naň vzťahuje výhrada vlastníckeho práva. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu začatie exekučného prípadne konkurzného konania voči svojej osobe a informovať exekútora resp.  správcu konkurznej podstaty o tovare, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar si zobrať späť. Kupujúci sa zaväzuje umožniť predávajúcemu (prípadne ním splnomocneným osobám) prístup k tovaru a tento mu bez meškania na jeho výzvu vydať.

Reklamácie

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vadu, musí túto skutočnosť čo najskôr oznámiť predávajúcemu aby ten mohol čo najskôr vybaviť reklamáciu k plnej spokojnosti kupujúceho!

Reklamácie sú vybavované:

- telefonicky, v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 18:00 hod. na tel.č.: 0949377585

- e-mailom na adrese: info@kotollacno.sk

 

Ochrana osobných údajov - prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MLECO nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti tieto údaje dobrovoľne. Údaje je možné získať v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje, za účelom využívania služieb serveru http://www.kotollacno.sk/

 

Platné od dátumu spustenia ostrej prevádzky e-shopu

 
OGQ3OTI